Şehir Frekans
 Bursa 97.6
 İstanbul 97.6
 Kocaeli 97.6
 Sakarya 104.3